Margaret Nowack - Gwynedd Mercy University Archives